PRIVACYVERKLARING LEVERANCIERS- EN KLANTADMINISTRATIE

Gebruiken en verzamelen persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers en opdrachtgevers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, onze monteurs naar uw locatie te sturen en tot slot  te kunnen factureren. Tevens gebruiken wij deze gegevens om met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de werkzaamheden en/of overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst en te factureren. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte van uw gegevens aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken.

Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Tevens maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing of nieuwsbrief sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Wij zullen u dan verwijderen uit onze mailing bestand.

Bewaarperiode data

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk tien jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk tien jaar na ons laatste contact worden verwijderd.

Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van tien jaar na het einde van het boekjaar waarin de laatste overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van tien jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst plus drie jaar. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Indien u vragen heeft kunt u deze stellen aan onze klantenservice, te bereiken op telefoon nummer 050 – 211 1981 of via de mail, klantenservice@123montage.com